OKK 縦型マシニングセンター VM7 導入

OKK 縦型マシニングセンター VM7 を導入しました。

OKK VM7Ⅲ